Kupferkabel 35%: Kupfer schrottpreis | Kupfer | Hein Schrotthandel GmbH (Schöneiche)

Hein Schrotthandel GmbH
Schöneiche, Deutschland

Hein Schrotthandel GmbH

Kupfer

1.87 €/kg
Kupferkabel 35%

2022.08.05 10:56 (GMT+2)